Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.8.2023
Rozhodnutie - Strategický dokument ,,Vodíková stretégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Dátum zvesenia 1.9.2023
Názov Rozhodnutie - Strategický dokument ,,Vodíková stretégia Košického kraja
17.8.2023
Rozhodnutie - Strategický dokument ,,Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Dátum zvesenia 1.9.2023
Názov Rozhodnutie - Strategický dokument ,,Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030"
3.8.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 9.8.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.8.2023
Dátum zvesenia 9.8.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 9.8.2023
19.7.2023
VZN Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.7.2023
Dátum zvesenia 4.8.2023
Názov VZN Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
19.7.2023
Verejná vyhláška - o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.7.2023
Dátum zvesenia 20.8.2023
Názov Verejná vyhláška - o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce Spišský Hrušov
14.7.2023
Rozsah hodnotenia - „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030“.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2023
Dátum zvesenia 25.7.2023
Názov Rozsah hodnotenia - „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030“.
14.7.2023
Rozsah hodnotenia - „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2023
Dátum zvesenia 25.7.2023
Názov Rozsah hodnotenia - „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.
14.7.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2023
Dátum zvesenia 15.8.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z
Popis Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto Vyzýva všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Spišský Hrušov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.. Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. je potrebné mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite. Bližšie informácie Vám
11.7.2023
Rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Rozhodnutie
10.7.2023
Ponuka voľného pracovného miesta - upratovačka - ZŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.7.2023
Dátum zvesenia 1.8.2023
Názov Ponuka voľného pracovného miesta - upratovačka - ZŠ Spišský Hrušov
Prílohy
77ebf_Upr.jpg
4.7.2023
Dodatok č. 2 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2023
Dátum zvesenia 4.9.2023
Názov Dodatok č. 2 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
4.7.2023
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2022 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2023
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2022 - schválený
4.7.2023
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2023
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove
27.6.2023
Ponuka voľného pracovného miesta - pedagogický asistent - ZŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Dátum zvesenia 1.8.2023
Názov Ponuka voľného pracovného miesta - pedagogický asistent - ZŠ Spišský Hrušov
21.6.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 26.6.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 26.6.2023
9.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja
9.6.2023
Návrh-Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Návrh-Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2023
9.6.2023
Návrh-Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Návrh-Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2022
9.6.2023
Návrh-Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Návrh-Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
9.6.2023
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ,,Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 19.6.2023
Názov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ,,Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ podľa § 5 ods. 1 zákona.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic 

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona okresnému úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.