Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
9.6.2023
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do r. 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 19.6.2023
Názov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do r. 2030)
Popis Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“. 

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ podľa § 5 ods. 1 zákona.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona je rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-kosickeho-samospravne.

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona, okresnému úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
6.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
26.5.2023
03. 06. 2023 Deň detí v Spišskom Hrušove na futbalovom ihrisku o 13: 00 hod.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.5.2023
Dátum zvesenia 1.6.2023
Názov 03. 06. 2023 Deň detí v Spišskom Hrušove na futbalovom ihrisku o 13: 00 hod.
17.5.2023
VZN č. 1/2023 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2023
Dátum zvesenia 2.6.2023
Názov VZN č. 1/2023 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Spišský Hrušov
15.5.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
9.5.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 15.5.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Dátum zvesenia 16.5.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 15.5.2023
28.4.2023
Návrh VZN č. 1/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023
5.4.2023
Oznam o prerušení dodávky vody
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Dátum zvesenia 7.4.2023
Názov Oznam o prerušení dodávky vody
31.3.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ka Základnej školy v Spišskom Hrušove č. 264
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.3.2023
Dátum zvesenia 8.5.2023
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ka Základnej školy v Spišskom Hrušove č. 264
23.3.2023
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022 pre odpadovú vodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2023
Dátum zvesenia 23.5.2024
Názov Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022 pre odpadovú vodu
17.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
17.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
13.3.2023
Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
13.3.2023
Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2023-2025
10.3.2023
Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - pitná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Názov Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - pitná
6.3.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 10.3.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Dátum zvesenia 11.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 10.3.2023
1.3.2023
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Dátum zvesenia 12.4.2023
Názov Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
28.2.2023
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Verejná vyhláška
Popis

                Výzva č. 394/2023/SB

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky

 

23.2.2023
Návrh - Dodatok č.11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Návrh - Dodatok č.11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v obci Spišský Hrušov
23.2.2023
Návrh - Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Návrh - Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2023-2025