Materská škola

Zameranie školy:

  • Osobnostne orientovaný prístup
  • Estetickoumelecké aktivity školy
  • Environmentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho programu

Rozlet detskými očami

  • Realizácia školských aktivít
  • Krúžková činnosť

Počet detí v MŠ:
1. trieda - 18