Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.5.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu ,, Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu ,, Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“
17.5.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027
13.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 28.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
7.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Spišský Hrušov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo 6.4.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2024
Dátum zvesenia 22.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Spišský Hrušov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo 6.4.2024
24.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Spišský Hrušov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky I. kolo 23.3.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Dátum zvesenia 24.3.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Spišský Hrušov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky I. kolo 23.3.2024
22.3.2024
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov spoločnoťou PIKOLO s.r.o.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2024
Dátum zvesenia 21.4.2024
Názov Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov spoločnoťou PIKOLO s.r.o.
13.3.2024
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 18.3.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 19.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 18.3.2024
12.3.2024
Oznámenie o strategickom dokumente - ,,Územný plán obce Buglovce - Zmeny a doplnky č. 01"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2024
Dátum zvesenia 27.3.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - ,,Územný plán obce Buglovce - Zmeny a doplnky č. 01"
28.2.2024
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová za r. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 27.2.2025
Názov Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová za r. 2023
7.2.2024
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2024
Dátum zvesenia 8.3.2024
Názov Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrušov
20.12.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2023
Dátum zvesenia 4.1.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.12.2023
Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 15.3.2024
Názov Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
Popis Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
16.12.2023
SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
Popis SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
16.12.2023
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Popis Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
16.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
16.12.2023
Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Popis Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
16.12.2023
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Popis Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady v obci Spišský Hrušov
11.12.2023
Pozvánka na OZ 15.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Dátum zvesenia 16.12.2023
Názov Pozvánka na OZ 15.12.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
6.12.2023
Skúška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Dátum zvesenia 7.12.2023
Názov Skúška
Popis Skúška
29.11.2023
Návrh Rozpočtu obce Spišský Hrušov na roky 2024-2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh Rozpočtu obce Spišský Hrušov na roky 2024-2026