Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.2.2024
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2024
Dátum zvesenia 8.3.2024
Názov Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrušov
20.12.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2023
Dátum zvesenia 4.1.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.12.2023
Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 15.3.2024
Názov Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
Popis Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2024-2025
16.12.2023
SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
Popis SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV
16.12.2023
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Popis Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
16.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov
16.12.2023
Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Popis Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
16.12.2023
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Popis Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady v obci Spišský Hrušov
11.12.2023
Pozvánka na OZ 15.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Dátum zvesenia 16.12.2023
Názov Pozvánka na OZ 15.12.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
6.12.2023
Skúška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Dátum zvesenia 7.12.2023
Názov Skúška
Popis Skúška
29.11.2023
Návrh Rozpočtu obce Spišský Hrušov na roky 2024-2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh Rozpočtu obce Spišský Hrušov na roky 2024-2026
29.11.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
29.11.2023
Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
29.11.2023
Návrh Dodatku č.12 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh Dodatku č.12 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
29.11.2023
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
29.11.2023
Návrh - Sadzobník poplatkov za služby poskytnuté obcou Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Návrh - Sadzobník poplatkov za služby poskytnuté obcou Spišský Hrušov
24.11.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 1. polroku 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2023
Dátum zvesenia 9.12.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 1. polroku 2024
6.11.2023
Záverečné stanovisko ,,Program hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025".
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Dátum zvesenia 22.11.2023
Názov Záverečné stanovisko ,,Program hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025".
31.10.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 6.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2023
Dátum zvesenia 6.11.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 6.11.2023
1.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023