Zameranie školy

el. kontakt: 0904 208 366

 

Šk. rok 2019-20 triedy

3-4 ročné deti – trieda ,,Motýliky“

Učiteľky: Mgr. Miroslava Melegová

               Františka Filipová

 

5-6 ročné deti – trieda ,,Lienky“

Učiteľky: Emília Šoltésová

               Bc. Miroslava Dzurillová

 

ZAMERANIE ŠKOLY:

Materská škola v Spišskom Hrušove je dvojtriedna s priestranným a moderne vybaveným školským dvorom.

V materskej škole pracujeme so školským vzdelávacím programom ,,Zvedavá lienka“ so zameraním v oblastiach:

 

,,Zdravá škola“ - ,,Dorotka a jej priatelia“- ,,Školské ovocie“

Ponúkame:

-           cvičenia s profesionálnou fyzioterapeutkou 1x v týždni počas celého školského roka ( cvičenia s fit loptami, loptičkami ježko) – ,,Zdravý chrbátik“

-          rozvíjanie pohybových zručností každodenným cvičením a realizáciou zdravotných cvičení, pobytom vonku a vychádzkami do prírody

-          zapojenie do projektu ,,Školské ovocie“ zamerané na odbúravanie zlých stravovacích návykov a zabezpečením zdravej výživy

-          osvojovanie si poznatkov zameraných na formovanie základov starostlivosti o zdravie konkrétnymi aktivitami 1x v mesiaci podľa vypracovaného plánu ( udreté kolienko,

boľavé bruško, zlomená ruka, špinka v oku...)

 

,,Pestovateľské práce na školskom políčku“

Ponúkame:

-           pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia, osvojovanie si poznatkov o prácach v záhrade priamou aktívnou činnosťou ( sadenie, okopávanie, polievanie, siatie...)

-          rozširovanie  poznatkov v oblasti enviromentálnej výchovy pozorovaním drobných živočíchov pod mikroskopom, separáciou odpadu, kompostovaním, starostlivosťou o zvieratá a vtáčiky prikrmovaním ( v zime)

-          zapojenie do aktivít s enviromentálnym zameraním  ,,Deň zeme“, ,,Svetový deň vody“, ,,Deň stromov“ a iné, návštevy výstav v Múzeu Spiša ,,Žijem na strome a je mi dobre“, ,,Keď drevo spieva“ ( Letohrádok Markušovce)

 

,,Ctíme si ľudové tradície“

Ponúkame:

-          oboznámenie s ľudovými tradíciami v MŠ vlastným prežívaním a aktívnou účasťou detí na ich realizácii ( sv. Lucia, pečenie medovníkov,  Štedrá večera v MŠ, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny...)

-          kultúrne vystúpenia so zameraním na ľudové tradície ( piesne a tance s doprovodom hry na akordeón, básne, ľudové pásma ...)

-          zapájanie sa do aktivít organizovaných SŠÚ Smižany a obcou Spišský Hrušov -  Špivanka, Folklórne slávnosti v obci, Deň matiek, Mikuláš, Vianočná besiedka