Civilná ochrana
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania na území Slovenskej republiky v roku 2024.
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania na území Slovenskej republiky v roku 2024.
Popis Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou.
V roku 2024 sú naplánované štyri hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a osem tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 h.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – ide o dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

OHROZENIE VODOU – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

KONIEC OHROZENIA - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania, ktoré sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POZOR - SKÚŠKA SIRÉN – dvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Medzi signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, je to dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.