Pomoc Ukrajine
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.2.2024
Aktualizácia - Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predlžuje do 31.marca 2024
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2024
Názov Aktualizácia - Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predlžuje do 31.marca 2024
Popis

V zmysle informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udeleným štatútom dočasného útočiska bude vyplácať do konca marca 2024.

Bližšie informácie získate na webovej stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Obec Spišský Hrušov aj naďalej prijíma žiadosti o príspevky za ubytovanie odídencov v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda Slovenskej republiky schválením návrhu nariadenia reagovala na potrebu zabezpečiť ubytovanie pre odídencov a odídenkyne, ktorí opustili Ukrajinu z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu zo strany Ruska.

Výška príspevku sa od 01.03.2024 mení následovne (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/218/20240301.html):

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov,

Príspevok sa vlastníkom za ubytovanie od 1. marca 2024 poskytuje vo výške:

 • 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca /od 390 do 900 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že nepodnikaju v oblasti ubytovacích služieb/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Príspevok sa im za ubytovanie od 1. marca 2024 poskytuje vo výške:

 • 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Upozorňujeme oprávnené osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom a majú naďalej záujem o príspevok za ubytovanie odídencov, že k uzatvoreným zmluvám s ubytovanými odídencami s exspiráciou pred 31.03.2024, sú povinní uzavrieť dodatok k tejto zmluve, resp. uzavrieť novú zmluvu, viď príloha. 

 

23.2.2024
Predĺženie poskytovania dočasného útočiska
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Predĺženie poskytovania dočasného útočiska
Popis

Uznesenie predložené ministrom Matúšom Šutajom Eštokom v stredu 21. februára 2024  predlžuje platnosť štatútu dočasnej ochrany do 4. marca 2025. Ide o predĺženie na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ 2023/2409 prijatého 19. októbra 2023. 

Dôvodom predĺženia je takmer dva roky trvajúci vojnový konflikt Ruska proti Ukrajine. Civilnému obyvateľstvu prichádzajúcemu z Ukrajiny do Európskej únie je týmto spôsobom umožnená dostupnosť núdzového ubytovania, základnej zdravotnej starostlivosti, prístupu na trh práce ako aj do školského systému. 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-6&sprava=kabinet-rozhodol-o-predlzeni-poskytovania-docasneho-utociska-aj-o-zmenach-pri-poskytovani-prispevku-za-ubytovanie

31.10.2022
Aktualizácia - Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
Detail dokumentu
Dátum 31.10.2022
Názov Aktualizácia - Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
Popis Podrobné platné informácie sú zverejnené na webovim sídle ministerstva vnútra : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
31.10.2022
Infoleták - Základné informácie pre odídencov
Detail dokumentu
Dátum 31.10.2022
Názov Infoleták - Základné informácie pre odídencov
31.3.2022
Leták
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2022
Názov Leták
15.3.2022
Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky
Popis Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • má zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...) 
 • má zabezpečené ubytovanie v súkromí – povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky.
  • štátny príslušník tretej krajiny: do 3 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky

  • občan Únie a rodinný príslušník občana Únie: do 10 pracovných dní od vstupu
   na územie Slovenskej republiky

   Ubytovacie zariadenie alebo cudzinec vypíše príslušné tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.

   Pozn: Cudzinec je podľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z. z.) povinný predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad a podpísať vyplnené tlačivo o hlásení pobytu.

 

Informácie pre elektronické služby: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/

14.3.2022
Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2022
Názov Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi
14.3.2022
Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2022
Názov Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19
Popis Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. 
9.3.2022
MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM - Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2022
Názov MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM - Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine
Popis

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

 

Pracovníci IOM tieto služby momentálne poskytujú aj priamo na slovensko-ukrajinskom hranici.Dôležité web stránky: 
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html 

https://ua.gov.sk/?csrt=10865056009539712016 

https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/brozury-a-letaky/itemlist/category/50-letaky.html 
9.3.2022
Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov prichádzajúcich z Ukrajiny
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2022
Názov Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov prichádzajúcich z Ukrajiny
Popis Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované od 1. marca 2022 do 31. decembra 2022. 
Podrobné informácie o dočasnom útočisku a s ním spojené náležitosti sú definové v priložených letákoch (SVK aj UA).
9.3.2022
Pomoc ukrajinským obyvateľom
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2022
Názov Pomoc ukrajinským obyvateľom
Popis

Vážení spoluobčania,
ak máte záujem pomôcť ukrajinským obyvateľom, poskytnutím  ubytovania, humanitárnej pomoci a iných nevyhnutných potrieb, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto linku.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform