Plán zasadnutí rady školy

PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V SPIŠSKOM HRUŠOVE NA ŠKOLSKÝ  ROK 2018/2019:

V zmysle štatútu rady školy sa uskutoènia štyri stretnutia RŠ. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.
    
Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z čl. III. štatútu rady školy pri MŠ Spišský Hrušov a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené dalšie aktuálne otázky.

I. stretnutie  -  September:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu, podpredsedu RŠ, zapisovateľa
3. Schválenie štatútu RŠ
4. Schválenie zasadaní RŠ na školský rok 2018/2019
5. Aktuálne problémy školy
6. Návrhy, pripomienky, diskusia
7. Záver

II. stretnutie – Október:
1. Otvorenie
2. Správa o výchovno – vzdelávacej èinnosti
3. Oboznámenie s plánom práce na školský rok 2018/2019
4. Inventarizácia majetku MŠ
5. Správa o výsledkoch hospodárenia MŠ
6. Súèasná situácia týkajúca sa realizácie projektu rekonštrukcie MŠ
7. Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

III. stretnutie – Február:
1. Otvorenie  
2. Oboznámenie s prebiehajúcimi výchovno-vzdelávacími aktivitami
3. Aktuálny  záujem rodièov o plavecký a lyžiarský výcvik
4. Zhodnotenie spolupráce MŠ s rodičmi a so ZŠ
5. Možnosti zapojenia sa MŠ do rôznych projektov
7.  Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

IV. stretnutie – Jún:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie školského roku 2018/2019
3. Príprava zasadnutí a návrh práce RŠ na šk. rok 2019/2020
4. Plánovaná organizácia tried v šk. roka 2019/2020
5. Rekonštrukcia MŠ – momentálna situácia
6. Aktuálne problémy školy
7. Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

Ak vznikne potreba mimoriadneho zasadnutia , stretnutie sa uskutoèní mimo plánu.

Schválené na zasadnutí RŠ
Dòa:  12.9.2018

                                                                                            predsednička rady školy