Obecná knižnica Spišský Hrušov


Obecná knižnica Spišský Hrušov

„Chudobní ľudia majú veľký televízor, bohatí ľudia majú veľkú knižnicu“ - Jim Rohn

História vzniku obecnej knižnice:

Knižnica v našej obci mala vždy svoje miesto. V minulosti sídlila na rôznych miestach. Podľa zápisov zo starej kroniky obce, v roku 1938 statkárka Anna Mariásyová dala miestnemu farárovi E. Skalskému 1000 korún. Farár za väčšinu peňazí zakúpil školské knihy pre chudobných žiakov. Tak bol daný základ k založeniu knižnice  v obci.   

Začiatkom 60. rokov minulého storočia sa knihy nachádzali v jednej skrini, v budove starej základnej školy pri kostole. V tom čase bola knihovníčkou pani Anna Bendíková. V 80. rokoch sa knižnica premiestnila do budovy telovýchovnej jednoty nachádzajúcej sa v areáli súčasného futbalového ihriska. Koncom 90. rokov sa knižnica nachádzala pri požiarnej zbrojnici v budove starej pošty pod označením „Ľudová knižnica“. Po roku 2000 bola knižnica presťahovaná do budovy kaštieľa – súčasného Múzea regionálnej kultúry – Mariaška. Počas existencie knižnice v našej obci sa v nej vystriedalo viacero knihovníčok – okrem pani Bendíkovej to boli Magdaléna Rapavá, Terézia Jenčová, Anna Petáková-Čechová, Anastázia Horbaľová, Anna Liptáková, Slavomíra  Dudjaková a Marta Vojčíková.

Po miernej stagnácii bola knižnica otvorená v októbri 2019.


 


Obec Spišský Hrušov, ako zriaďovateľ obecnej knižnice, sa v rokoch 2019-2021 uchádzala o poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižníc. Počas 3 rokov Obecná knižnica v Spišskom Hrušove získala z Fondu na podporu umenia spolu 4 100,00 EUR, na nákup kníh rôznej tematiky. Do knižničného fondu tak pribudlo 465 nových titulov pre dospelého i pre detského čitateľa. Obecná knižnica odoberá aj dva časopisy – „Historická revue“ a časopis pre deti „Bublina“. Knižničný fond tvorí v súčasnosti 2066 knižných titulov a je pravidelne dopĺňaný o nové zaujímavé tituly.

Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní informácií.

Knižnica okrem bežných služieb ponúka čitateľom medziknižničné výpožičky z knižnice zo Spišskej Novej Vsi.

Obecná knižnica Spišský Hrušov sa v hodnotení o Najlepšiu obecnú knižnicu v Košickom kraji za rok 2020 umiestnila na prvom mieste.

V roku 2021 bola vyhlásená výtvarná súťaž o Logo obecnej knižnice, víťazkou ktorej sa stala žiačka 4. ročníka tunajšej základnej školy Karolínka Vilková.

Okrem základnej školy knižnica úzko spolupracuje aj s materskou školou, či školským klubom detí.

V priestoroch knižnice sa okrem výpožičky kníh konajú aj rôzne besedy, výstavy, či literárne súťaže. V roku 2021 sa knižnica stala dejiskom podujatia „Andersenova noc“. Detské divadelné predstavenia bábkovým divadlom sa začínajú stávať pravidelnosťou. V letnom období sa akcie konajú aj v parku pred budovou múzea.

V  roku 2022  sa začala v obecnej knižnici robiť jej digitalizácia. Vyskúšal sa  knižničný program BIBLIB. Vo februári sa obecná knižnica zapojila do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Uskutočnili sa rôzne besedy - o Braillovom písme, beseda o pešej púti do Compostely, beseda s poľovníkom.  Obecná knižnica po celý rok spolupracovala s MŠ a ZŠ v Spišskom Hrušove. 

V roku 2023 v januári sa uskutočnila Beseda s básnikom Valentínom Šefčíkom, Novoročná besiedka spojená s konertom a výstavou výtvarných prác žiakov ZUŠ,Spišské Vlachy- elokované pracovisko ZŠ Spišský Hrušov,. Čítajme si 2023, vo februári sa v knižnici kona Hviezdoslavov kubín I. a II.  stupeň   ZŠ Spišský Hrušov. V máji 2023 bola Beseda so včelárom, Andersenová noc v knižnici. V lete sa uskutočnili letné zážitkové čítania, kino pod holým nebom. V augste 2023 pre dospelých čitateľov sa uskutočnila Beseda so spisovateľkou a kamionistkou Jarmilou Zacher Pajpachovou . Začiatkom roka 2023 vyšla výzva z FPU na Akvizíciu knižníc, do ktorej sa zapojila aj naša knižnica. Projekt bol schválený a získali sme 1200 eur  na nákup kníh do nášho knižničného fondu.


    
Karolína Vilková s logom knižnice


 

Tvorivé práce s knihovníčkou Milkou


Bábkové divadlo v knižnici

Letné čítanie v parku


Výpožičný čas:

Pondelok: od 10:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod.

Utorok :    od 10:00 dod. - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod.

Streda:     od 10:00 hod. - 12:00 hod. a od13:00 -  16:00 hod.

Štvrtok:    od 10:00 hod. - 12:00 hod. a od13:00 -  15:00 hod.

Piatok:     od 10:00 hod. - 12: 00 hod..

Kontakt:

Emília Kočišová – knihovníčka

t. č. 0911 605 674

kniznica@spisskyhrusov.sk

 

Emília Kočišová, knihovníčka