Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
4.11.2021
Zatvorenie OcÚ pre verejnosť - z dôvodu súčasnej epidemickej situácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Dátum zvesenia 4.11.2021
Názov Zatvorenie OcÚ pre verejnosť - z dôvodu súčasnej epidemickej situácie
4.11.2021
Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Názov Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
28.10.2021
Cenník poplatkov za hrobové miesta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2021
Dátum zvesenia 28.11.2021
Názov Cenník poplatkov za hrobové miesta
21.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2021
Dátum zvesenia 4.11.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Obstarávateľ, Slovenská ekologická agentúra n.o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen, predložila Okresnému úradu Spišská Nová Ves,  odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 15.10.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Obec Spišský Hrušov – Nizkouhlíková stratégia 2030“. 
Obec Spišský Hrušov oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Spišský Hrušov – Nizkouhlíková stratégia 2030“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR (viď príloha).
11.10.2021
Zber elektroodpadu - 13.10.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Zber elektroodpadu - 13.10.2021
11.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 9. 11. 2021, 11. 11. 2021 af 12. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 9. 11. 2021, 11. 11. 2021 af 12. 11. 2021
11.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 5. 11. 2021 a 8. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 5. 11. 2021 a 8. 11. 2021
5.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny
21.9.2021
Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2021
Názov Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
14.9.2021
Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2021
Dátum zvesenia 14.9.2021
Názov Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
13.9.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu - určenie dodávateľa predmetu obstarávania | Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov
13.9.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
23.8.2021
Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2021
Dátum zvesenia 23.8.2021
Názov Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
11.8.2021
Zverejnenie zámeru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2021
Dátum zvesenia 11.8.2021
Názov Zverejnenie zámeru
10.8.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
10.8.2021
eKomunikácia s VSD pri výpadku alebo poruchy elektriny prostredníctvom linku na www.vypadokelektriny.sk.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov eKomunikácia s VSD pri výpadku alebo poruchy elektriny prostredníctvom linku na www.vypadokelektriny.sk.
10.8.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 27. 8. 2021 v čase od 08:00 h do 16:30 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 27. 8. 2021 v čase od 08:00 h do 16:30 h
29.7.2021
Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.7.2021
Dátum zvesenia 29.7.2021
Názov Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru
28.7.2021
Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2021
Dátum zvesenia 28.7.2021
Názov Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod.
20.7.2021
Oznam pre rodičov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2021
Dátum zvesenia 20.7.2021
Názov Oznam pre rodičov
Popis Dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Vážení rodičia, z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách. Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré a/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; b/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima; c/ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 5. augusta 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Spišskom Hrušove doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to: - potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi) alebo - potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe) alebo - čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe). Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa. Ďakujeme za spoluprácu.