Projekty
Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Spišský Hrušov

                 Spišský Hrušov 216 

                 053 63 Spišský Hrušov

 

Obec Spišský Hrušov bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Na realizáciu aktivít projektu bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške

maximálne 9 139,61 EUR.

 

Projekt je realizovaný pod názvom: 

 

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu budov vo vlastníctve obce. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu za účelom identifikácie a návrhu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby. Prípravou energetického auditu bude môcť obec v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celej obce.

 

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/ASG1

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:  07/2021

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu :  07/2022

 

Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

www.siea.sk

 

www.op-kzp.sk