Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2011 schválilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tento štatút obce.

 

Preambula

 1. Štatút obce Spišský Hrušov (ďalej len „štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä:

-          postavenie a pôsobnosť obce,

-          práva a povinnosti obecného zastupiteľstva a starostu obce,

-          zriaďovanie, povinnosti a právomoci orgánov obecného zastupiteľstva a ich vnútornú štruktúru,

-          práva a povinnosti poslancov,

-          práva a povinnosti obyvateľov obce, miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce,

-          rozpočet obce, pravidlá hospodárenia a financovania obce a nakladanie s majetkom obce,

-          symboly obce a spôsob udeľovania čestného občianstva obce, obecných cien a vyznamenaní.

 1. Štatút obce predstavuje základný normatívno-právny a organizačný predpis obce.

 

Prvá časť

Postavenie a pôsobnosť obce

§ 1

Základné ustanovenie

 1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
 4. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 5. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

§ 2

Názov obce

 1. Názov obce sa uvádza v štátnom jazyku.
 2. Názov obce je „SPIŠSKÝ HRUŠOV“
 3. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov, nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

 

§ 3

Územie obce

Územie obce je územný celok, ktoré tvorí katastrálne územie obce Spišský Hrušov.

 

§ 4

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

1      Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

2      Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod..

3      Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

4      Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 

§ 5

Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a)     orgánmi obce,

b)    miestnym referendom,

c)     zhromaždením obyvateľov obce.

 1. Obec pri výkone samosprávy najmä

a)     vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b)    zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c)     rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d)    usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e)     utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

 

f)     zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g)    zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h)     utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i)      plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j)      obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k)     vykonáva vlastnú investičnú  činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l)      zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m)   organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n)     zabezpečuje verejný poriadok v obci , nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

 • o)    zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p)    plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

q)    vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

r)      vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,

 1. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
 2. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

§ 6

Vzťah štátu a obce, prenesená pôsobnosť obce v oblasti štátnej správy

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej  správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (najmä zákonmi o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky).
 3. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na príprave zamestnancov obce a poslancov. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
 5. Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

 

§ 7

Spolupráca s inými obcami a mestami

 1. Obec Spišský Hrušov môže spolupracovať s ďalšími obcami alebo mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení  združenia miest alebo obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 3. Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí a miest.
 4. Obce a mestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

 

§ 8

Združenie obcí

 1. Obec Spišský Hrušov sa môže združovať s inými obcami alebo mestami.
 2. Predmetom činnosti združenia obcí alebo miest je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
 3. Svojou činnosťou združenie obcí alebo miest napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
 4. Združenie obcí vzniká dňom registrácie a zaniká dňom jeho výmazu v registri združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.
 5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 

§ 9

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

 1. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje najmä s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území obce.
 2. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade s územným plánom obce a schválenými koncepciami obce.

 

§ 10

Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými alebo fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

§ 11

Medzinárodná spolupráca

 1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská  republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
 3. Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

 

§ 12

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať Všeobecne záväzné nariadenia.
 2. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
 4. Nariadenie obce sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 5. Vyvesenie nariadenia obce na úradnej tabuli obecného úradu je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní spôsobom v obci obvyklým.
 6. Nariadenia obce musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

Druhá časť

Orgány obce

§ 13

Základné ustanovenie

 1. Orgánmi obce sú:

a)   obecné zastupiteľstvo

b)   starosta obce ( ďalej len „ starosta „)

 1. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie.
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 3. Poriadkovým útvarom obce je obecná  polícia.

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. Volebné pravidlá upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 3. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v rozmedzí 7 až 9 poslancov.
 4. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 5. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :

a)     určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)    schvaľovať štatút obce a na neho nadväzujúce interné predpisy potrebné pre plnenie úloh obce,

c)     schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,

d)    schvaľovať zásady odmeňovania poslancov,

e)     schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy s inými obcami uzavretými na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na účel o zriadene združenia obcí, na účel o zriadenie alebo založenie právnickej osoby podľa osobitného zákona,

f)     rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

g)    schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

h)     rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,

i)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

j)      vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

k)     uznášať sa na nariadeniach,

l)      schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie, členstvo v medzinárodných združeniach územných celkov alebo územných orgánov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení,

m)   určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu obce rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),

n)     voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

 • o)    zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),

p)    zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

q)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

r)      zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

s)     udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

t)      ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, svojim uznesením alebo Všeobecne záväzným opatrením obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v termínoch určených zákonom o obecnom zriadení a postupom určeným v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.
 3. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 15

Starosta obce

 1. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
 2. Funkcia starostu obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu obce sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu obce upravuje osobitný zákon.
 3. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Starosta obce:

a)     zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,

b)    vykonáva obecnú správu,

c)     rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

d)    zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, alebo iných zodpovedných zamestnancov obecného úradu,

e)     uschováva symboly obce a používa obecné insígnie,

f)     zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),

g)    predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie , riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce a ďalších subjektov,u ktorých to upravuje tento štatút,

h)     vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

 1. Starosta obce podpisuje nariadenia a uznesenie obecného zastupiteľstva najneskôr do 7  dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 2. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 5). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce.
 3. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 6) pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.

 

§ 16

Mandát starostu obce

 1. Mandát starostu zaniká:

a)     odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)    uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom  zriadení),

c)     vzdaním sa mandátu,

d)    právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)     pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)     vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní,

g)    zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h)     v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

i)      smrťou,

j)      zrušením obce.

Starosta obce je povinný skutočnosti podľa písm. d), g) a h) bezodkladne oznámiť obci.

 1. Obecné zastupiteľstvo

a)     vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak

1.   o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

2.    hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b)    môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

 

§ 17

Sľub starostu obce

Starosta obce skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

 

§ 18

Zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu.
 2. Starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu vymenuje a poverí zástupcu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 3. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom  rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä odborníkov zvolených obecným zastupiteľstvom.
 3. Predsedom komisie môže byť len poslanec. Počet poslancov komisie určuje obecné zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac 2 komisií. Počet členov komisie z radov odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedov, členov komisií predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov.
 4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné oblasti:

a)   oblasť financií a správy obecného majetku

b)   oblasť životného prostredia a ochrany verejného poriadku

c)   oblasť verejnoprospešných prác a výstavby

d)   oblasť kultúry, športu a vzdelávania mládeže

 1. Podľa potreby obecné zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb obce.
 2. Komisie na úsekoch a v oblastiach, pre ktoré sú zriadené, najmä

a)   v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom a obecnou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,

b)   v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady, predkladajú návrhy a podnety starostovi a spolupracujú s obecným úradom v rámci svojej pôsobnosti.

c)   v rámci