Projekty
Školstvo
Voľby prezidenta SR 2024
Úradná tabuľa
Turistika
Tlačivá
pre občanov
Aktuality/oznamy
23.12.2020

30.12.2020 (streda) o 17.00 hod. 

Celú pozvánku nájdete dole v prílohe pod programom.

v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o činnosti Základnej školy 

4. Správa o činnosti Materskej školy 

5. Štatút Obce Spišský Hrušov 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a finančnými prostriedkami obce 

Spišský Hrušov 

7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 

odpady a kuchynské a reštauračné odpady 

8. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

9. Dodatok č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so 

sídlom na území obce Spišský Hrušov Rozpočet na rok 2021 

10. Nakladanie s majetkom obce 

11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

12. Žiadosť o poskytnutie príspevku 

13. Správa inžinierskych sietí 

14. Rozpočet obce 2021-2023 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2021 

16. Informácia o investičnej činnosti obce 

17. Rôzne 

18. Interpelácie poslancov 

19. Záver

Kontakt
Spišský Hrušov 053 63 Okr. Spišská Nová Ves, Slovensko
sphrusov@levonetmail.sk
0911 592 1220911 222 514
Kalendár
Jún 2024
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30Projekty