Projekty
Školstvo
Voľby prezidenta SR 2024
Úradná tabuľa
Turistika
Tlačivá
pre občanov
Aktuality/oznamy
12.06.2021


Názov a sídlo prijímateľa : Obec Spišský Hrušov

Spišský Hrušov 216 

053 63 Spišský Hrušov

Obec Spišský Hrušov bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnejmultimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrenísúvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Na realizáciu aktivít projektu bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške

maximálne 9 139,61 EUR.

 

Projekt je realizovaný pod názvom: 

 

Vypracovanie účelového energetického auditu prebudovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálupre zavedenie energetických služieb v obci SpišskýHrušov

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu budov vo vlastníctve obce. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu za účelom identifikácie a návrhu opatrení nazvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby.Prípravou energetického auditu bude môcť obec v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné a efektívne z environmentálneho ajekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie životaobčanov celej obce.

 

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/ASG1

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:  07/2021

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu :  07/2022

 

Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

www.siea.sk

 

www.op-kzp.sk


Kontakt
Spišský Hrušov 053 63 Okr. Spišská Nová Ves, Slovensko
sphrusov@levonetmail.sk
0911 592 1220911 222 514
Kalendár
Apríl 2024
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5Projekty